Kursy dla firm

W naszej ofercie znajduj± siê intensywne kursy dla pracowników w siedzibie Twojej firmy. Je¶li chcesz, aby Twoi pracownicy mówili p³ynnie i swobodnie w jêzyku angielskim -– zapraszamy. Jeste¶my nastawieni na rezultaty w mo¿liwie krótkim czasie -– zajêcia indywidualne lub w ma³ych grupach zapewni± szybkie postêpy. Ponadto, nie zaczniecie kursu znów od podstaw, lecz bêdzie on specjalnie opracowany, aby spe³niæ Wasze wymagania.
wiêcej informacji

Kursy dla dzieci

Proponujemy Pañstwa dzieciom kursy jêzyka angielskiego. Lekcje s± tak przygotowane, aby dzieci jak najwiêcej z nich wyci±gnê³y. W czasie zajêæ k³adziemy nacisk na mówienie po angielsku - dzieci regularnie æwicz± dialogi w sklepie, restauracji, autobusie itp., aby by³y samodzielne za granic±. Dodatkowo, zagadnienia gramatyczne wyja¶niamy tak, aby dzieci je zrozumia³y -– a to bêdzie im bardzo potrzebne na wszelkich egzaminach. A co najwa¿niejsze: wprowadzamy elementy zabawy, aby podtrzymaæ ich zainteresowanie.
wiêcej informacji

Kursy dla doros³ych

Potrzebujesz szybko opanowaæ podstawy, aby siê porozumieæ, wyje¿d¿asz na wakacje i chcesz siê dogadaæ, Twoje dziecko potrzebuje pomocy, a Ty nie umiesz jej udzieliæ- jakakolwiek motywacja Tob± kieruje, zapraszamy – - kursy oferowane przez LA spe³ni± wszystkie wymagania. Naprawdê ka¿dy mo¿e opanowaæ jêzyk angielski -– kwestia motywacji i odpowiednio przygotowanych zajêæ.
wiêcej informacji