Zapraszamy do zapoznania siê z najnowsz± ofert± sprzeda¿y i wynajmu gotowych domów jednorodzinnych. Nasza oferta obejmuje:

» Domy jednorodzinne w kameralnym zespole mieszkaniowym "Podkowa" w Gdañsku przy ulicy Klonowicza.


Wed³ug naszego projektu - na terenie Gdañskiego Parku Naukowo - Technologicznego powsta³o EDU Przedszkole. Zarz±d Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zainaugurowa³ jego dzia³alno¶æ podczas uroczysto¶ci "Nauka i rozwój - III Etap rozbudowy GPN-T im. prof. Hilarego Koprowskiego" w dniu 22 pa¼dziernika 2010r.