O firmie
Us³ugi
Wspó³praca
(253) 530-2701
805-680-8054
(802) 806-3568
 
Informacja 5804531653
Kilka s³ów o firmie

Witam. Nazywam siê Lidia Sarnecka.
Biuro Doradztwa Podatkowego Lidia Sarnecka jest m³od±, dynamicznie rozwijaj±c± siê firm± opart± o wieloletnie, bogate do¶wiadczenie pracowników, zorientowan± na potrzeby klientów, stanowi±c± sobie za cel nadrzêdny rzeteln± obs³ugê ksiêgowo podatkow±.


Nasze us³ugi

Zaufanie Klienta
Wspó³praca z naszymi klientami opiera siê na zaufaniu i poszukiwaniu jak najlepszych rozwi±zañ, gwarantuj±cych wysok± jako¶æ ¶wiadczonych us³ug. Pomagamy przy rejestracji dzia³alno¶ci gospodarczej osobom planuj±cym i zak³adaj±cym w³asne firmy.

czytaj wiêcej
 


 
   
Pobierz Adobe Flash Player
 
  Copyright © Biuro Doradztwa Podatkowego Lidia Sarnecka, 2008. solitarian