Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Programowanie w Chmurze Obliczeniowej

Programowanie Obiektowe

Kurs skierowany jest dla studentów Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, a także UMCS jako pomoc do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Bezpieczeństwo transportu z elementami inżynierii ruchu. 

Kurs odbywa się  na kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: Transport, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. W zamieszczonych materiałach można znaleźć materiały dydaktyczne i instrukcje zawierające informacje i wiadomości teoretyczne oraz wytyczne do przeprowadzenia ćwiczeń. 

Materiały przeznaczone są dla studentów studiów stacjonarnych I-stopnia Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn z zakresu Silników spalinowych. W zamieszczonym kursie znajdują się materiały dydaktyczne  do samodzielnego przeanalizowania. Po każdym nowym wykładzie, uczestnik kursu zobowiązany jest do rozwiązania testu. Ocena końcowa zostanie ustalona na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z poszczególnych zaliczeń cząstkowych.


Zajęcia laboratoryjne z Podstaw Obróbki Plastycznej - kurs skierowany do studentów studiów stacjonarnych I-go stopnia, kierunek Transport na Wydziale Mechanicznym, Politechniki Lubelskiej.

Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi procesami obróbki plastycznej metali.

Zaliczenie - ocena końcowa stanowi składową z: ocen z krótkich testów przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia i ocen ze sprawozdań.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych.

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych I-stopnia Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej na kierunku Inżynieria Produkcji jako pomoc do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Mechanika Techniczna. Studenci znajdą w zamieszczonych materiałach dydaktycznych  instrukcje zawierające wiadomości teoretyczne oraz wytyczne do przeprowadzenia ćwiczeń.  Po każdym wykonanym zadaniu, uczestnicy kursu zobowiązani są zamieścić 920-847-5258 z wykonanych ćwiczeń.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II-stopnia Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej na kierunku "Mechanika i Budowa Maszyn" oraz "Zarządzanie i Inżynieria Produkcji" jako pomoc do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Zintegrowane Systemy Wytwarzania (CIM)

W zamieszczonych materiałach znajdują się materiały dydaktyczne i instrukcje zawierające wiadomości teoretyczne oraz wytyczne do przeprowadzenia ćwiczeń. Po zakończeniu kursu student posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu systemów zintegrowanych oraz budowy przedsiębiorstw zintegrowanych komputerowo.

Kurs zawiera zbiór podstawowych informacji na temat maszyn CNC, języka programowania CNC oraz przykłady praktyczne

Kurs skierowany jest dla studentów Wydziału Mechanicznego jako pomoc do ćwiczeń z przedmiotu Teoria ruchu pojazdów. 

Kurs odbywa się  na kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: Transport. W zamieszczonych materiałach można znaleźć materiały dydaktyczne i instrukcje zawierające informacje i wiadomości teoretyczne oraz wytyczne do rozwiązania zadań.

Kurs przeznaczony dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej na kierunku Mechatronika.

Kurs zawiera prezentację dotyczącą narzędzi CAD, materiały oraz test potrzebny do zaliczenia zajęć.

Kurs przeznaczony jest dla studentów stacjonarnych I stopnia Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej dla kierunku Mechanika I Budowa Maszyn. 

W zamieszczonych materiałach znajdują się instrukcje zawierające podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu przeprowadzanych ćwiczeń, wytyczne oraz przykładowy wzór sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.

Po wykonaniu każdego ćwiczenia studenci są zobowiązani do umieszczenia na platformie e-learningowej sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.  

Po wykonaniu wszystkich ćwiczeń zostanie przeprowadzony test w formie quizu, dzięki któremu zostanie wystawiona ocena z danego przedmiotu. Aby uzyskać zaliczenie należy mieć wykonane wszystkie ćwiczenia. 

Laboratorium będzie odbywać się w sali R209 oraz R407.

Zajęcia będą przeprowadzane w trzech grupach laboratoryjnych według załączonego planu.

Rozkład zajęć z Laboratorium

matKurs przeznaczony dla studentów stacjonarnych I stopnia Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej na kierunku Inżynieria Biomedyczna.

W zamieszczonych materiałach znajdują się podstawy teoretyczne do planowanych ćwiczeń, pomoce dydaktyczne oraz wzory sprawozdań, które należy wykonać.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest dodatkowo zaliczenie testu w formie quizu.


Kurs z podstawowych pojęć związanych z systemami CAX oraz podstawami programowania w CAM

Kurs skierowany jest do wszystkich studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Mechanicznym, uczęszczających na zajęcia, na których tematem przewodnim są technologie przetwórstwa tworzyw wielkocząsteczkowych. Zawartość niniejszego kursu obejmuje materiały dydaktyczne do samodzielnego przeanalizowania, które stanowią wprowadzenie teoretyczne do zajęć praktycznych przy maszynach przetwórczych oraz niezbędną bazę wiedzy potrzebną do zaliczenia testów sprawdzających. Ponadto kurs zawiera załączniki, które potrzebne będą podczas uczestnictwa w zajęciach praktycznych. 

Zajęcia odbywają się w sali 110 w CIiZT i trwaja 90 min.


Ocena końcowa z przedmiotu stanowić będzie średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z poszczególnych testów cząstkowych. Aby uzyskać zaliczenie końcowe wszystkie testy cząstkowe muszą zostać zaliczone na ocenę co najmniej dostateczną.Mechanika płynów - laboratorium


Miejsce: Sala R206 w budynku CIiZT ("rdzewiak")


Czas: środa, godz. 12:15Streszczenie:


Kurs z przedmiotu Mechanika Płynów - Laboratorium przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych I-stopnia Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, prawami i równaniami mechaniki płynów w oparciu o wykonanie określonych ćwiczeń laboratoryjnych. Ponadto celem zajęć jest ukształtowanie umiejętności pracy zespołowej w laboratorium. W załączonych materiałach znajdują się m.in. harmonogram ćwiczeń oraz protokoły do zajęć laboratoryjnych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zamieszczenie na platformie e-learningowej wszystkich sprawozdań oraz zaliczenie elektronicznego testu końcowego sprawdzającego wiedzę z wykonanych ćwiczeń.


Zdjęcie z miniatury zostało wykonane przez prof. Andrew Davidhazy'ego.

Inkubator przetwórczy  - klaster technologii rolno - spożywczych

Kurs zawiera zbiór podstawowych informacji na temat procesu projektowania technologicznego oraz zasad tworzenia i funkcjonowania inkubatora technologii rolno-spożywczych.

Kurs przeznaczony jest obieralnie dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn,  specjalność: Urządzenia Inżynierii Procesowej, Spożywczej i Ekotechnika. W zamieszczonym kursie znajdują się materiały dydaktyczne oraz poradniki do samodzielnego przeanalizowania.

Pozytywne rozwiązanie testu w formie quizu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę.

Autor rysunku: Marek Rząsa